Headlines

ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหนัง…

Read more

ประกาศโรงเรียนปัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารและสุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศโรงเรียนปัว เรื่อง ประกว…

Read more
เลื่อนจอขึ้น