Headlines

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคณะกรรมการสภานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยกำหนดกิจกรรมหล่อเทียน ในวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.2567 ณ โดมเขียวและถวายเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 17 ก.ค.2567 เวลา ๑๕.๐๘ น. ณ อาคารโรงพลศึกษา โรงเรียนปัว

NEWS : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

Upcoming Events

เลื่อนจอขึ้น