Headlines

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2567

Read more

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานการส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ

Read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนท…

Read more

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศโรงเรียนปัว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more
เลื่อนจอขึ้น